Manual Sbuywebsite.com
 
รายการไฟล์ข้อมูล (Resource List)
การ Resource List เป็นการบันทึกข้อมูลลงไปในเวปไซต์ เพื่อต้องการนำโค้ดที่ได้มาใช้ในส่วนต่างๆ ข้อมูลที่สามารถResource List ได้ ได้แก่ MS Office, รูปภาพต่างๆค่ะ

1.กดเลือกฟังชั่น Edit Layout >>> กดเลือก Admin Manu >>> เลือก Resource List
2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ ค่ะ

3.เมื่อทำการเลือกเสร็จแล้วก็ทำการ อัพโหลด ได้เลยค่ะ

เมื่อทำการอัพโหลดเรียบร้อยแล้ว ไฟล์นั้นจะได้ออกมาเป็นโค้ด ซึ่งสามารถนำโค้ดดังกล่าวไปใช้งานต่อได้เลยค่ะ
กลับไปหน้าก่อนนี้
Copyright © 2014   sbuywebsite.com   All rights reserved.
 
เว็บสำเร็จรูป
×