Manual Sbuywebsite.com
 
เมนูรูปภาพแบบ 1 (Menu Image)
ภาพรวม
ใช้แสดงเมนู โดยสร้างเมนูจากรูปภาพที่กรอก


เข้าไปในหน้าที่ต้องการสร้างรูปภาพ

1.กดเลือก Edit Laout ในหมายเลขที่ 1 

2.กดสร้างฟังก์ชั่นเมนูที่  Add Module ในหมายเลขที่ 2 
จากข้อที่2 จะปรากฎหน้าดังภาพ

3.กดเลือกในหมายเลขที่ 3 หาคำว่า Image และกด go
จากข้อที่3 จะปรากฎดังภาพ

4. เลือก Image Gallery และกด Action  ในหมายเลขที่4
เมื่อเลือกในข้อ4 เสร็จแล้ว

5.กดเลือกกลับไปที่ Edit Content ในหมายเลขที่
กลับไปหน้าก่อนนี้
ค้นหารูปแบบรูปภาพที่ได้ทำการเพิ่มไว้แล้ว

6. กดเลือก  Add Image เพื่อเพิ่มรูปภาพ ในหมายเลขที่ 6
เมื่อทำตามข้อที่6 แล้วจะปรากฎหน้าดังรูปภาพ

7. เลือกรูปภาพโดยกด Select  ในหมายเลขที่


***หากต้องการเพิ่มรูปภาพต่อไปในหมวดเดียวสามารถทำตั้งแต่ ข้อ6-7 ได้เลยค่ะ


ในการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังหน้าเวปไซต์มี 2 วิธีคือ

1. การเชื่อมโยงไปยังหน้าเวปไซต์เดียวกัน คือ สามารถเลือกหน้าที่ต้องการได้เลย

กดเลือก Internal 
>>> กดเลือกหน้าที่ต้องการให้ปรากฎเมื่อกดที่รูป ที่ Page 
>>> กดเลือก Select เพื่อเลือกรูปภาพตามปกติ


2. การเชื่อมโยงไปยังเวปอื่นๆ หรือเวปเดียวกันโดยใช้ Link

กดเลือก External
>>> ใส่ข้อมูลในช่อง Link โดยจำเป็นต้องมี http:// หรือ www
        (แล้วแต่กรณี)
>>> กดเลือก Select เพื่อเลือกรูปภาพตามปกติ 

การเชื่อมโยงรูปภาพไปยังเว็บไซต์

เลือก  No Link  หากไม่ต้องการเชื่อมโยงเว็บ

เลือก  Internal   เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับหน้าเว็บเพจ
                          ภายในเว็บไซต์ของคุณ

 เลือก  External  เมื่อต้องการลิ้งค์ไปหน้าเว็บไซต์อื่นๆ
                           ที่คุณต้องการ

 Target 
  • _blank  ใช้ในกรณีที่ต้องการเปิด Browser ใหม่ขึ้นมาอีก Brower หนึ่งเพื่อใช้แสดงข้อมูล 
    ( คล้าย Open in New Window )

  • _self      ใช้เปิด Browser เดิม และเฟรมเดิมแสดงข้อมูล
    เมื่อเลือก 
    _self  ให้เลือก Page เพื่อให้ลิงค์ไปยังหนาที่ต้องการ ภายในเว็บ

การแก้ไขเมนูรูปภาพ

1.กดเลือก Edit Content ตามหมายเลข1

2.กดเลือก  Menus ตามหมายเลข2
เมื่อทำตามขั้นตอนที่ 2 จะปรากฎดังภาพ

1. รูป ถังขยะ หมายถึง ลบ
2.รูป  กระดาษ หมายถึง แก้ไข
3.รูป  สมุดโน๊ตอันแรก Up หมายถึง เลื่อนขึ้น
4.รูป  สมุดโน๊ตอันที่2 Down หมายถึง เลื่อนลง

เมื่อแก้ไขตามความต้องการเรียบร้อยแล้ว กด Save ทันที
Copyright © 2014   sbuywebsite.com   All rights reserved.
 
เว็บสำเร็จรูป
×